Start BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA:

FRYZJER - kurs kosmetyczny

ELEKTRONIK

ELEKTROMECHANIK

ELEKTRYK

ŚLUSARZ - spawacz

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

STOLARZ

CIEŚLA

BETONIARZ - ZBROJARZ


Uczniowie w zawodach:

ELEKTRONIK

ELEKTROMECHANIK

ELEKTRYK

ŚLUSARZ - spawacz

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

STOLARZ

CIEŚLA

BETONIARZ - ZBROJARZ

praktykę zawodową mogą odbywać jako pracownicy młodociani.

Pracownicy młodociani

Kształcenie dualne – teoria w szkole, zajęcia praktyczne u pracodawcy.

Kim jest pracownik młodociany?

Proponujemy Ci naukę zawodu z możliwością odbywania praktycznej nauki zawodu w zakładach rzemieślniczych oraz przedsiębiorstwach będących potencjalnymi miejscami zatrudnienia. Uczniowie, po podpisaniu z pracodawcą umowy o pracę, jako pracownicy młodociani pobierają z tego tytułu miesięczne wynagrodzenie i mają liczony staż pracy zawodowej od rozpoczęcia do zakończenia szkoły.  Szkoła pomaga w znalezieniu miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu. Po zakończeniu cyklu kształcenia uczniowie zdają egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej.

 

FRYZJER

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie fryzjer powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

3) wykonywania strzyżenia włosów;

4) wykonywania stylizacji fryzur.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów

- Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

- Zmiana koloru włosów

 

Przedmioty zawodowe:

Podstawy fryzjerstwa

Techniki fryzjerskie

Język obcy we fryzjerstwie

Działalność usługowa we fryzjerstwie

Usługi fryzjerskie - zajęcia praktyczne

MONTER ZABUDOWY I ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania systemów suchej zabudowy;

2) wykonywania robót malarskich;

3) wykonywania robót tapeciarskich;

4) wykonywania robót posadzkarskich;

5) wykonywania robót okładzinowych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Montaż systemów suchej zabudowy

- Montaż ścian działowych, sufitów podwieszanych oraz obudowy konstrukcji dachowych w systemie suchej zabudowy

- Montaż okładzin ściennych i płyt podłogowych w systemie suchej zabudowy

2. Wykonywanie robót malarsko- tapeciarskich

- Wykonywanie robót malarskich

- Wykonywanie robót tapeciarskich

3. Wykonywanie robót posadzkarsko -okładzinowych

- Wykonywanie robót posadzkarskich

- Wykonywanie robót okładzinowych

 

Przedmioty zawodowe:

Podstawy budownictwa

Rysunek budowlany

Technologia montażu systemów suchej zabudowy

Technologia robót malarsko-tapeciarskich

Technologia robót posadzkarsko-okładzinowych

Język obcy zawodowy w budownictwie

Działalność gospodarcza w budownictwie

Roboty w systemach suchej zabudowy - zajęcia praktyczne

Roboty malarsko-tapeciarskie - zajęcia praktyczne

Roboty posadzkarsko-okładzinowe - zajęcia praktyczne

ELEKTRONIK

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter-elektronik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania elementów i układów elektronicznych na płytkach drukowanych;

2) montowania podzespołów i układów elektronicznych w urządzeniach;

3) instalowania i konserwowania urządzeń elektronicznych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Montaż układów i urządzeń elektronicznych

- Montaż elektryczny układów i urządzeń elektronicznych

- Montaż mechaniczny urządzeń elektronicznych

2. Wykonywanie instalacji urządzeń elektronicznych

- Instalowanie urządzeń elektronicznych

- Konserwacja instalacji urządzeń elektronicznych

 

Przedmioty zawodowe:

Elektrotechnika i elektronika

Urządzenia elektroniczne

Język obcy zawodowy branży elektronicznej

Działalność gospodarcza w branży elektronicznej

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Montaż układów elektronicznych - zajęcia praktyczne

Instalacja urządzeń elektronicznych - zajęcia praktyczne

ELEKTROMECHANIK

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektromechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) oceniania stanu technicznego maszyn i urządzeń elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

3) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

- Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych


Przedmioty zawodowe

Elektrotechnika i elektronika

Urządzenia elektryczne

Maszyny elektryczne

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Język obcy w branży elektrycznej

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Montaż urządzeń elektrycznych - zajęcia praktyczne

Montaż maszyn elektrycznych – zajęcia praktyczne

ŚLUSARZ

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie ślusarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania elementów maszyn i urządzeń;

2) naprawiania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi;

3) wykonywania połączeń;

4) konserwowania elementów maszyn, urządzeń i narzędzi.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Wykonywanie i naprawa elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

- Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki ręcznej

- Wykonywanie elementów maszyn, urządzeń i narzędzi metodą obróbki maszynowej

- Wykonywanie połączeń materiałów

- Naprawa i konserwacja elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

 

Przedmioty zawodowe

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy technik wytwarzania

Technologia napraw elementów maszyn, urządzeń i narzędzi

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

Język obcy w branży mechanicznej

Konstrukcje maszyn

Zajęcia praktyczne

OPERATOR OBRABIAREK SKRAWAJĄCYCH

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent zasadniczej szkoły zawodowej kształcącej w zawodzie operator obrabiarek skrawających powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowywania obrabiarek skrawających konwencjonalnych i sterowanych numerycznie do planowanej obróbki;

2) wykonywania obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej;

3) wykonywania programu obróbki technologicznej na obrabiarkach sterowanych numerycznie zgodnie z wymaganiami dokumentacji technologicznej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Użytkowanie obrabiarek skrawających

- Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

- Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

- Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

- Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie


Przedmioty zawodowe

Podstawy elektrotechniki i elektroniki

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy technik wytwarzania

Technologia obróbki skrawaniem

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

Język obcy w branży mechanicznej

Konstrukcje maszyn

Programowanie i użytkowanie obrabiarek sterowanych numerycznie

Zajęcia praktyczne

ELEKTRYK

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie elektryk powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) montowania i uruchamiania maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

2) wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

3) oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń i instalacji elektrycznych po montażu na podstawie pomiarów;

4) montowania układów sterowania, regulacji i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;

5) montowania i sprawdzania działania środków ochrony przeciwporażeniowej na podstawie dokumentacji technicznej.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Montaż i konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

- Montaż maszyn i urządzeń elektrycznych

- Konserwacja maszyn i urządzeń elektrycznych

2. Montaż i konserwacja instalacji elektrycznych

- Montaż instalacji elektrycznych

- Konserwacja instalacji elektrycznych

 

Przedmioty zawodowe:

Elektrotechnika i elektronika

Maszyny i urządzenia elektryczne

Instalacje elektryczne

Działalność gospodarcza w branży elektrycznej

Język obcy w branży elektrycznej

Pomiary elektryczne i elektroniczne

Badanie maszyn i urządzeń elektrycznych

Montaż instalacji elektrycznych - zajęcia praktyczne

MONTER SIECI I INSTALACJI SANITARNYCH

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania robót przygotowawczych związanych z budową sieci komunalnych oraz montażem instalacji sanitarnych;

2) wykonywania robót związanych z budową sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych oraz sieci i węzłów ciepłowniczych;

3) wykonywania montażu instalacji wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych, grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych;

4) wykonywania robót związanych z konserwacją, naprawą i modernizacją sieci komunalnych oraz instalacji sanitarnych.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci komunalnych

- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci wodociągowych i sieci kanalizacyjnych

- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci gazowych

- Wykonywanie robót związanych z budową i remontem sieci ciepłowniczych i węzłów ciepłowniczych

2. Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji sanitarnych

- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wodociągowych i instalacji kanalizacyjnych

- Wykonywanie robót związanych z montażem i eksploatacją instalacji gazowych

- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji grzewczych

- Wykonywanie robót związanych z montażem i remontem instalacji wentylacyjnych i instalacji klimatyzacyjnych


Przedmioty zawodowe:

Podstawy budownictwa

Sieci komunalne

Instalacje sanitarne

Działalność gospodarcza w przedsiębiorstwie instalacyjnym

Język obcy zawodowy w instalatorstwie sanitarnym

Montaż sieci komunalnych – zajęcia praktyczne

Montaż instalacji sanitarnych – zajęcia praktyczne

STOLARZ

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie stolarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych;

2) wykonywania prac związanych z obsługą oraz konserwacją maszyn i urządzeń stosowanych w stolarstwie;

3) wykonywania napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich.

 

EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Wytwarzanie wyrobów stolarskich

- Wykonywanie wyrobów z drewna i tworzyw drzewnych

- Wykonywanie napraw, renowacji i konserwacji wyrobów stolarskich

 

Przedmioty zawodowe:

Technologia wyrobów stolarskich

Rysunek zawodowy w stolarstwie

Maszyny i urządzenia do obróbki drewna i tworzyw drzewnych

Działalność gospodarcza w przemyśle drzewnym

Język obcy w zawodowy w przemyśle drzewnym

Obróbka pomocnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Obróbka zasadnicza w wytwarzaniu wyrobów stolarskich – zajęcia praktyczne

Naprawy, renowacje i konserwacje wyrobów stolarskich - zajęcia praktyczne

CIEŚLA

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie cieśla powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) przygotowanie elementów z drewna oraz materiałów drzewnych do montażu;

2) wykonywania konstrukcji drewnianych;

3) wykonywania form i deskowań elementów konstrukcji betonowych i żelbetowych;

4) wykonywania rusztowań drewnianych oraz pomostów roboczych;

5) wykonywania napraw, renowacji i rozbiórki konstrukcji drewnianych.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Wykonywanie robót ciesielskich

- Wykonywanie konstrukcji drewnianych

- Wykonywanie form i deskowań elementów betonowych i żelbetowych

- Wykonywanie remontów i rozbiórek konstrukcji drewnianych

 

Przedmioty zawodowe:

Podstawy dokumentacji technicznej

Materiałoznawstwo i technologia robót ciesielskich

Język obcy zawodowy w robotach ciesielskich

Działalność gospodarcza w ciesielstwie

Roboty ciesielskie – zajęcia praktyczne

BETONIARZ - ZBROJARZ

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie betoniarz-zbrojarz powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania i układanie zbrojenia w deskowaniu lub formie;

2) wykonywania mieszanek betonowych;

3) układania i zagęszczania mieszanki betonowej w deskowaniu lub formie oraz pielęgnacji świeżego betonu;

4) wykonywania prac związanych z naprawą elementów betonowych i żelbetowych.


EFEKTY KSZTAŁCENIA

1. Wykonywanie robót zbrojarskich i betoniarskich

- Przygotowanie stali zbrojeniowej do montażu

- Montaż oraz układanie zbrojenia w deskowaniach i formach

- Wykonywanie mieszanek betonowych

- Układanie i zagęszczanie mieszanki betonowej oraz pielęgnacja świeżego betonu

 

Przedmioty zawodowe:

Materiałoznawstwo i technologia robót zbrojarskich i betoniarskich

Rysunek zawodowy

Język obcy zawodowy w robotach zbrojarskich i betoniarskich

Działalność gospodarcza w budownictwie

Roboty zbrojarskie i betoniarskie – zajęcia praktyczne